Prijzen en licenties voor illustraties en ontwerpen

* Hoe wordt een prijs berekend?
* In sommige gevallen geldt ook…
* Kosten voorbeeldwerk
* Vergoeding bij stoppen project
* Facturatie

Hoe wordt een prijs berekend?
Allereerst is de rekenmethode belangrijk:
dit kan naar vaste prijzen (de projectkosten zijn in het begin bekend, n.a.v. het aantal geschatte werkuren + licentie) of naar uurloon (de projectkosten worden op het eind berekend n.a.v. het aantal uren dat in het project is gestoken).

Projectprijs: de projectprijs bestaat uit de volgende onderdelen:

1 Ontwerpvergoeding
Hoe werkt het: per gevraagde illustratie/ontwerp schat ik de benodigde tijd in, vermenigvuldig deze met mijn uurprijs en kom zo tot een ontwerpvergoeding. Bij grote en/of ingewikkelde projecten kan ik andere rekenmethodes gebruiken om tot dit onderdeel te komen.

2 Basislicentie
Deze zit automatisch inbegrepen bij de ontwerpvergoeding en zorgt ervoor dat het illustratiewerk eenmalig gepubliceerd mag worden in het gekozen medium (bijvoorbeeld voor gebruik in een folder). Door de licentie kan de ontwerpvergoeding van dezelfde illustratie variëren als het gebruik ervan verandert. Bijvoorbeeld naast gebruik in een folder, ook gebruik op de website of in een advertentie.

3 BTW
De Belastingdienst vordert 19 % van de verkoop van diensten (hieronder vallen illustraties) en 6% bij unieke werken (bijv. kunstwerken). Alleen bij sommige buitenlandse opdrachtgevers geldt dit niet. Het btw-bedrag wordt op de prijs van het illustratie-/ontwerpwerk in rekening gebracht.

—————————–
In sommige gevallen geldt ook:

+ Bijkomende kosten
Als er tijdens het project meetings nodig zijn (op iniatief v.d. opdrachtgever) komen er extra kosten bij, namelijk reiskosten (treinticket 2de klas) en reis- en bespreekuren. Een uitzondering is de eerste persoonlijke meeting (bijv. bij een adviesgesprek), dan gelden alleen de reiskosten. Extra kosten gelden ook als er diensten buiten de afspraken in de offerte vallen door gewijzigde of aanvullende wensen van de opdrachtgever. Het meerwerk wordt met het uurloon berekend of met eerder vastgestelde prijzen. Meerwerk wordt altijd overlegd met de opdrachtgever.

+ Aanvullende licentie
deze geldt wanneer illustraties/ontwerpen in ruimere mate dan de omschreven basislicentie worden gebruikt. Te denken valt bijv. aan gebruik voor printwerk en website. Na overleg wordt een licentie voor hergebruik verstrekt voor een dan te bepalen vergoeding, waarbij betaling per hergebruik kan worden afgesproken. Een andere optie is afkoop.

+ (totale) Afkoop/buy-out
Een afkoop van de licentie komt aan de orde bij langdurige exploitatie van één of meerdere illustraties/ontwerpen. Of bijvoorbeeld indien er sprake is van karakters. In plaats van jaarlijks opnieuw voor elk hergebruik een toeslag te betalen, kan in de vorm van een licentie-overeenkomst het gebruiksrecht voor één of meerdere jaren worden afgekocht.
Wanneer men alle gebruiks­rechten op een illustratie/ontwerp voorgoed wil verwerven en over de gehele wereld wil exploiteren is er sprake van een totale buy-out. De rechten, die uitsluitend door de oorspronkelijke maker van een illustratie kunnen worden geëxploiteerd, worden in zo’n geval in de vorm van een Akte van Overdracht, aan een opdrachtgever overgedragen.

+ Royalty’s
Een royalty-regeling houdt in dat de illustrator per geproduceerd of verkocht product een percentage van de productie-, groothandels- of verkoopprijs ontvangt. Met een dergelijke regeling deelt de illustrator in het eventuele succes van het ontwerp, alsmede in het ondernemingsrisico. Vaak wordt een royalty-regeling gecombineerd met een honorarium of een niet terugvorderbaar voorschot. Een niet-vorderbaar voorschot is een bedrag dat bijvoorbeeld bij aanvang van de opdracht aan de illustrator wordt toegekend om later te worden verrekend met de royalty’s.

Meer weten? Kijk op www.mijnauteursrecht.nl

—————————–

Kosten voorbeeldwerk
Voor voorbeeldwerk vraag ik een pure ontwerpvergoeding, zonder basislicentie of andere bijkomende kosten. Alleen de benodigde ontwerpuren worden berekend naar het uurloon (hierover wordt uiteraard wel btw geheven). Licentie wordt niet meegerekend aangezien het voorbeeldwerk niet bedoeld is voor verdere publicatie.

Vergoeding bij stoppen project
U kunt een project tussendoor stoppen. Wel bent u dan verplicht de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.

Facturatie
Normaal wordt er een factuur aan het einde van het project gestuurd, als het illustratie-/ontwerpwerk naar tevredenheid is geleverd. Bij grote of lange projecten kan ik daarnaast ook in het begin of midden factureren. Zodoende verdeel ik het totaalbedrag in gedeeltes. Bij nog grotere projecten (denk bijv. aan een lang stripverhaal) factureer ik in etappes, bijv. per pagina/5 pagina’s.

Tot slot
Wilt u weten wat uw project gaat kosten? Neem vrijblijvend contact op.

Met dank aan www.sannetekent.nl!